menuankieta

Jak spędzasz najczęściej wolny czas ze swoim dzieckiem?

Pokaż wyniki
ankieta txtNewsletter.jpg lista mailingowa
Logo BIP
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/przedszkole_m.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/xherb.png
	http://przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/sprintem_do_maratonu_4_certyfikat2.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/zdrowy_przedszkolak.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/aqua.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/dsc01516.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/kubus.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/aquafresh.jpg
http://www.przedszkolewlyszkowicach.szkolnastrona.pl/container/cpcdz.jpg
 • Odwiedziło nas: 608268 osób
 • Do końca roku: 220 dni
 • Do wakacji: 28 dni
Piątek, 2018-05-25
Imieniny:
Borysa, Magdy

Koncepcja pracy przedszkola

Jesteś tu: » Przedszkole w Łyszkowicach » Koncepcja pracy przedszkola

 

d

KONCEPCJA PRACY

 

PRZEDSZKOLA W ŁYSZKOWICACH

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

Statut Przedszkola w Łyszkowicach uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2014r.


Opracowanie:

 

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

Halina Kucińska, Henryka Czajka, Maria Dąbrowska, Anna Dworowska, Helena Golan, Ilona Paradowska, Maja Pawłowska

 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz określenie mocnych i słabych stron pracy przedszkola. W wyniku analizy wyciągnięto wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności, sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Nasi absolwenci będą otwarci na kontakty z ludźmi. Cechować ich będzie śmiałość i twórcza postawa wobec otaczającej rzeczywistości, będą umiejętnie współdziałać z innymi ludźmi.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Szanujemy prawa i obowiązki dzieci.

Prowadzimy diagnozę przedszkolną i na jej podstawie organizujemy zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

Każde dziecko w przedszkolu jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Metody pracy są dostosowane do ich potrzeb.

Kultywujemy tradycje regionalne i narodowe.

 

 

 

Nasze hasło to:

 

Każdy dzień w przedszkolu jest nową, wspaniałą przygodą

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Baza, wyposażenie i estetyka pomieszczeń, i otoczenia wpływa na wysoki poziom pracy placówki.

Organizujemy dzieciom pobyt w przedszkolu w taki sposób, aby miały czas na swobodną zabawę, zajęcia dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu i czynności organizacyjno-obsługowe.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji i promocji, ewaluacji, oświaty zdrowotnej. Kadra systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 

Absolwent Przedszkola w Łyszkowicach:

 • potrafi zaprezentować swoje umiejętności artystyczne,
 • jest aktywny, twórczy, ambitny w nauce i zabawie,
 • jest samodzielny i pewny własnych umiejętności i możliwości,
 • współpracuje z rówieśnikami i dorosłymi,
 • jest kulturalny,
 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
 • jest dobrze przygotowany do roli ucznia,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • wie, że jest Polakiem i Europejczykiem.

 

 

 

    ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 

 

          Zaspokajamy potrzeby dziecka.

          Organizujemy jego aktywność.

          Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

          Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.

          Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

CELE GŁÓWNE

 

1.         Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:

 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
 • przedszkole doskonali efekty swojej pracy,
 • efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

 

2.         Procesy zachodzące w przedszkolu:

 • procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji,
 • w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenia procesów edukacyjnych.

 

3.         Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

 • przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa,
 • przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
 • przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • realizacja założeń reformy oświatowej,
 • zapewnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, atmosfery przyjaznej i dostosowanej do potrzeb rozwojowych dzieci,
 • dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną,
 • realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,
 • wykorzystanie twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej,
 • realizacja programów autorskich uwzględniających edukację artystyczną, przyrodniczą, techniczno-badawczą,
 • ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci,
 • skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka,
 • współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacyjnymi i instytucjami działającymi na terenie regionu,
 • promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

KRYTERIA SUKCESU

 • wzrost aktywności twórczej i artystycznej dzieci,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,
 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • realizacja autorskich programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczego,
 • realizacja skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami współpracującymi z przedszkolem,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • udział dzieci w konkursach, przeglądach artystycznych,
 • włączanie się w organizowane przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym,
 • zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, książki, materiały metodyczne i inne,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i wzajemnej współpracy.

 

REALIZACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA OPIERA SIĘ NA:

 

         Programie profilaktyczno-wychowawczym.

         Rocznym planie pracy.

         Programie adaptacyjnym.

         Programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2015 - 2020:

 

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

 

 

METODY PRACY

 • metoda samodzielnych doświadczeń opartą na inicjatywie własnej dziecka (w czasie zabaw, zajęć artystycznych, na temat dowolny w kontakcie z przyrodą itp.),
 • metoda zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie ,
 • metoda ćwiczeń polegająca na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności np. sprawności ruchowych, uczenia się prawidłowej wymowy itp.
 • metoda odtwarzania, np. nauka wiersza, piosenki, tańca itp.
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiadomości dziecka,
 • metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające rozwijać wrażliwość uczuciową i estetyczną.

Metody poglądowe oparte na bezpośrednim spostrzeganiu:

 • metody obserwacji i pokazu przedmiotów - zjawisk, czynności,
 • metody przykładu: przykład osobisty, poprzez widowisko teatralne, ilustracje,
 • metody uprzystępnienia sztuki.

Metody aktywizujące: drama, burza mózgów, rozwiązywanie problemów, mapy mentalne do wizualnego opracowywania problemów i pojęć (np. moja rodzina), gry dydaktyczne, zabawy intelektualne (np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki), gry komputerowe.

 

Metody nowatorskie: pedagogika zabawy, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia, gry i zabawy integracyjne, relaksacja, metoda aktywnego słuchania Batti Strauss, metoda K. Orffa, E. Dalcroza, E. Gruszczyk -Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

 

SYSTEM MOTYWACJI STOSOWANY W PRZEDSZKOLU

 

Sposoby motywacji dzieci:

 

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała i uznanie przed całą grupą,
 • pochwała i uznanie przed rodzicami,
 • oklaski,
 • drobne nagrody  - emblematy uznania (serduszka),
 • przywilej pełnienia funkcji.

 

Stosowane kary:

 • brak nagrody,
 • tłumaczenie i wyjaśnianie,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu,
 • praca użyteczna na rzecz przedszkola,
 • wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku.

 

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

 

 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET, PDW, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji osiągnięć dzieci (występy, wystawy prac plastycznych)
 • teczek prac i innych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • kroniki 
 • zdjęć, filmów
 • rozmów.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć (hospitacji),
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • kart oceny pracy nauczyciela,
 • arkusza samooceny,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno - podsumowujących odbywających się co pół roku.

 

 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

 

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu (teczka obserwacji),
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku - po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej,
 • rodzice otrzymują informację o gotowości szkolnej w kwietniu.

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

 

Sposoby współpracy wychowawczej z rodziną dziecka

 

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, poprzez spotkania ze specjalistami, informacje w kąciku dla rodziców, artykuły na stronie internetowej przedszkola
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu, Szkołą Podstawową im. J. Chełmońskiego w Łyszkowicach, Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, władzami samorządowymi, parafią, Nycomedem, Styromaxem i innymi zakładami pracy,
 • zapraszanie przedstawicieli instytucji na uroczystości przedszkolne, wręczanie podziękowań,
 • włączanie się w organizowane na terenie Łyszkowic przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym,
 • współpraca z prasą lokalną „Nowy Łowiczanin", poprzez zamieszczanie artykułów promujących przedszkole w środowisku.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Imieniny grup,
 • Cykl kolorowych dni w przedszkolu,
 • Bal jesieni,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Spotkania wigilijne, Jasełka w wykonaniu najstarszych grup,
 • Choinka - bal karnawałowy,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu.

 

Reguły zachowania obowiązujące w naszym przedszkolu

 

           Kodeks przedszkolaka

 

1.    Jestem miły dla kolegów.

2.    Potrafię chodzić w parze.

3.    Nie biegam po sali i terenie przedszkola.

4.    Podczas zabawy i zajęć zachowuję ciszę.

5.    Na zajęciu siadam w kole.

6.    Po skończonej zabawie odkładam zabawki na miejsce.

7.    Pamiętam o higienie osobistej.

8.    Kulturalnie spożywam posiłki i zachowuję się przy stole.

9.    Bezpiecznie bawię się na boisku przedszkolnym.

 

 d

Opracowanie: szkolnastrona.pl